Even voorstellenBestuurskantoor

Adres: Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond
Tel: 0492-392112
E-mail: info@platoo.nl

Sultan Sulak
Sultan SolakVoorzitter College van Bestuur
Marjolein Rooijckers
Marjolein RooijackersBeleidsmedewerker HR
Marije Bakers
Marije Bakerssalarisadministratie
Inge Fiers
Inge FiersP&O
Mariël Habermehl
Mariël Habermehlbeleidsmedewerker financiën
Sandra de Beer
Sandra de Beerfinanciële administratie
Nicole van de Weijer
Nicole van de WeijerBeleidsmedewerker onderwijskwaliteit
Audrey Seezink
Audrey SeezinkBeleidsmedewerker kwaliteit
Veronic van Rooij
Veronic van RooijProjectleider ICT/Technologie
Freya Dröge
Freya DrögeOffice manager
Ellen Verstappen
Ellen Verstappenbestuurssecretaresse
2020-2024Strategisch beleidsplan

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Jaarverslag PlatOO2021
> Open jaarverslag 2021

Wil je de jaarverslagen van voorgaande jaren inzien?
Bekijk via onderstaande links de jaarverslagen.

BUNDELING VAN KENNIS EN KRACHTENSAMENWERKINGS PARTNERS

Intern hebben we natuurlijk nauw contact met ouders en de medezeggenschapsraad maar ook buiten onze eigen organisatie onderhouden we goede contacten met gerelateerde organisaties.

Onze belangrijkste ketenpartners zijn:
Openbaar Onderwijs Helmond | Passend Onderwijs Helmond-Peelland | Passend Onderwijs PO Eindhoven | Lerarenopleiding de Kempel in Helmond, Hogeschool Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen | Centrum Jeugd en Gezin | Voortgezet onderwijs | Kinderopvang | Peuterspeelzalen | Gemeenten | Onderwijsinspectie

Meer informatie
OrganisatieCollege van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één lid, de voorzitter, die vormt het bevoegd gezag van de Stichting PlatOO, bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het College van Bestuur is belast met het integraal besturen van de stichting, heeft alle taken en bevoegdheden die statutair niet aan anderen zijn toegekend en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. De bestuurder draagt verder zorg voor het initiëren en ontwikkelen van strategisch beleid, voor het ontwikkelen van het imago, de kwaliteit en de profilering van de stichting PlatOO in de buitenwereld, voor afstemming met de acht gemeenten in het voedingsgebied en zorgt voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling.

Organisatieschema PlatOO

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, aan de gemeenteraad van de acht betrokken gemeenten en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Bestuurs- en management statuut

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de stichting. Dit in aanvulling van het in de wet verankerde toezicht door de gemeenteraden van de acht betrokken gemeenten. De bestuurder legt in principe achteraf verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit op grond van een aantal concrete afspraken over doelstellingen, targets en KPI’s.

Een voorstel voor de benoeming van de Raad van Toezicht wordt gedaan door een commissie, bestaande uit ouders en personeel uit de GMR en wethouders. De gemeenteraden, van de 8 gemeenten waar PlatOO actief is, zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke benoeming van de raad.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer F. van Engelen (voorzitter)
  • De heer R. van der Zanden
  • De heer J. Boerenkamp

GMR

Wat is de GMR?

De GMR van PlatOO is het inspraakorgaan, dat binnen de trias CvB-RvT-GMR, de belangen van de aangesloten scholen op het gebied van het bovenschoolse beleid behartigt.
In de afgelopen jaren heeft de GMR van PlatOO een transformatie ondergaan:
voorheen werd iedere school vertegenwoordigd door een ouder-lid en een
personeelslid, waardoor de GMR dertig leden telde. Het voordeel was dat iedere school daarmee zitting had in de GMR. Het nadeel was dat de slagkracht door de omvang van de GMR niet optimaal was. Om die reden is ervoor gekozen de scholen op te delen in vijf clusters. Binnen de
GMR is een duo ouder-personeelslid verantwoordelijk voor de communicatie naar een cluster. Het is niet noodzakelijk dat de ouder en/of het personeelslid ook uit dit cluster komen, aangezien de opdracht van de GMR bovenschools is.

Wat doen wij?

De GMR heeft een beleidscontrolerende rol (instemming) en een beleidsinitiërende (advies) rol in de besluitvorming op bestuursniveau. Dus wat de MR is op schoolniveau, is de GMR op het niveau van de bestuurder.
Concreet houdt dit in dat we met het bestuur overleggen over algemene zaken en daarbij gebruik maken van onze adviserende rol. We kunnen standpunten innemen over actuele zaken en die standpunten worden meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies leveren we een bijdrage aan het bestuursbeleid. De GMR ontwikkelt niet zelf beleid maar kan door een (on)gevraagd advies wel met suggesties komen en aan het bestuur vragen op dit punt beleid te ontwikkelen. We houden ons hierbij natuurlijk aan de bepalingen van ons huishoudelijk reglement.

Hoe doen we dat?

We hebben een aantal uitgangspunten om een goede samenwerking met alle
partijen te borgen:

  • Alle belanghebbende partijen (MR’en en personeelsvertegenwoordiging op
    bestuurskantoor) voelen zich vertegenwoordigd in de GMR
  • We onderhouden met onze partners (MR’en, CvB en RvT) een gelijkwaardige relatie
  • We hechten waarde aan standpunten van alle partijen en zijn ons terdege bewust van ieders bevoegdheden
  • We zijn als GMR laagdrempelig bereikbaar voor alle betrokkenen
  • De GMR stelt zichzelf de opdracht deze uitgangspunten te bewaken!

Klik hier voor het reglement van de GMR [pdf 0,3Mb]

Vertrouwenspersonen

Voor personeelsleden en ouders:
Marleen Everhardus
tel: 06 1615 52 79
E-mail: marleen@everhardus.eu

Voor personeelsleden:
Vera Kammerer, Human Capital Care (HCC)
Tel: 0492 53 0868
Mobiel: 06 828 448 81
E-mail: v.kammerer@humancapitalcare.nl

PlatOO heeft een klachtenregeling.

Functionaris Gegevensbescherming

Pascal Marcelis
Tel: 0492-792401
E-mail: fg@platoo.nl