Even voorstellenBestuurskantoor

Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond
Telefoon: 0492-392112
Mailadres: info@platoo.nl

Annemie Martens
Annemie Martensvoorzitter van het College van Bestuur
Marjolein Rooijckers
Marjolein RooijackersBeleidsmedewerker HR
Andrea Beaufort
Andrea BeaufortP&O
Marije Bakerssalarisadministratie
Mariël Habermehl
Mariël Habermehlbeleidsmedewerker financiën
Elke Lewandowski
Elke Lewandowskifinanciële administratie
Fabienne van de Riet
Fabianne van de Rietbeleidsmedewerker school en omgeving
Audrey Seezink
Audrey SeezinkBeleidsmedewerker kwaliteit
Nicole van de Weijer
Nicole van de WeijerBeleidsmedewerker onderwijskwaliteit
Veronic van Rooij
Veronic van RooijProjectleider ICT/Technologie.
Freya Drögesecretariaat
Karin Steenbakkers
Karin Steenbakkersbestuurssecretariaat
OrganisatieCollege van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één lid, voorzitter mw. Annemie Martens. Zij vormt het bevoegd gezag van de Stichting PlatOO, bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Annemie is belast met het integraal besturen van de stichting, heeft alle taken en bevoegdheden die statutair niet aan anderen zijn toegekend en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. De bestuurder draagt verder zorg voor het initiëren en ontwikkelen van strategisch beleid, voor het ontwikkelen van het imago, de kwaliteit en de profilering van de stichting PlatOO in de buitenwereld, voor afstemming met de acht gemeenten in het voedingsgebied en zorgt voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling.

Organisatieschema PlatOOOrganisatieschema PlatOO

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, aan de gemeenteraad van de acht betrokken gemeenten en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Bestuurs- en management statuut

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut.

Facts & FiguresJaarverslag

Infographic 2018
Klik hier voor de infographic van onze facts & figures 2018. Wilt u terug kijken op de uitvoerige versie van de uitvoering van ons beleid van het afgelopen jaar, kijk op jaarverslag 2018.
Kijk hier voor het jaarverslag 2017.

2016–2020Strategisch beleidsplan

indialoog.platoo.nl

Daarnaast is er een Strategisch BeleidsPlan geschreven en ook online als website gepubliceerd. Deze interactieve publicatie bevat een acht-tal mooie filmpjes. Kijk op indialoog.platoo.nl.

BUNDELING VAN KENNIS EN KRACHTENSAMENWERKINGS PARTNERS

Intern hebben we natuurlijk nauw contact met ouders en de medezeggenschapsraad maar ook buiten onze eigen organisatie onderhouden we goede contacten met gerelateerde organisaties.

Onze belangrijkste ketenpartners zijn:
Openbaar Onderwijs Helmond | Passend Onderwijs Helmond-Peelland | Passend Onderwijs PO Eindhoven | Lerarenopleiding de Kempel in Helmond, Hogeschool Eindhoven en Radboutuniversiteit Nijmegen | Centrum Jeugd en Gezin | Voortgezet onderwijs | Kinderopvang | Peuterspeelzalen | Gemeenten | Onderwijsinspectie

Meer informatie

Raad van Toezicht

De stichting PlatOO wordt bestuurd door het College van Bestuur (voorzitter mw. Annemie Martens).

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de stichting. Dit in aanvulling van het in de wet verankerde toezicht door de gemeenteraden van de acht betrokken gemeenten. De bestuurder legt in principe achteraf verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit op grond van een aantal concrete afspraken over doelstellingen, targets en KPI’s.

Een voorstel voor de benoeming van de Raad van Toezicht wordt gedaan door een commissie, bestaande uit ouders en personeel uit de GMR en wethouders. De gemeenteraden, van de 8 gemeenten waar PlatOO actief is, zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke benoeming van de raad.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Frank van Engelen (voorzitter)
  • Mevrouw Miriam van der Smissen (vice-voorzitter/secretaris)
  • Mevrouw Karen Ali
  • De heer Rob van der Zanden
  • De heer Joost Boerenkamp (voorgedragen aan gemeenten voor benoeming)

GMR

PlatOO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin 5 personeelsleden en 5 ouders participeren. Vanuit elk van de 5 clusters 1 ouder en 1 personeelslid.

Klik hier voor het reglement van de GMR [pdf 0,3Mb]

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen voor personeelsleden en ouders:
De heer Paul Scheeren
telefoon 06 1017 04 66
mailadres paulscheeren@live.nl

Mevrouw Marleen Everhardus
telefoon 06 1615 52 79
mailadres marleen@everhardus.eu

Vertrouwenspersoon voor personeelsleden:
Ingrid Linders, Human Capital Care (HCC)
telefoon 06 2349 1783 of 0492 53 0868
mailadres i.linders@humancapitalcare.nl

PlatOO heeft een klachtenregeling. Deze regeling ligt op alle scholen ter inzage.

Functionaris Gegevensbescherming

De heer Pascal Marcelis
telefoon 0492-792401
mailadres fg@platoo.nl