Even voorstellenBestuurskantoor

Adres: Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond
Tel: 0492-392112
E-mail: info@platoo.nl

Sultan Sulak
Sultan SolakVoorzitter College van Bestuur
Marjolein Rooijckers
Marjolein RooijackersBeleidsmedewerker HR
Marije Bakers
Marije Bakerssalarisadministratie
Inge Fiers
Inge FiersHR adviseur
Mariël Habermehl
Mariël Habermehlbeleidsmedewerker financiën
Sandra de Beer
Sandra de Beerfinanciële administratie
Nicole van de Weijer
Nicole van de WeijerBeleidsmedewerker onderwijskwaliteit
Audrey Seezink
Audrey SeezinkBeleidsmedewerker kwaliteit
Giel GoversAdviseur huisvesting & centrale inkoop
Veronic van Rooij
Veronic van RooijProjectleider ICT/Technologie
Freya Dröge
Freya DrögeOffice manager & PR
Ellen Verstappen
Ellen Verstappenbestuurssecretaresse
2022Jaarverslag PlatOO
> Klik hier en lees het jaarverslag 2022

Liever de hoogtepunten van 2022 overzichtelijk in een visual in beeld?
Klik op onderstaande afbeelding:

Wil je de jaarverslagen van voorgaande jaren inzien? Klik op een van onderstaande links:

BUNDELING VAN KENNIS EN KRACHTENSAMENWERKINGS PARTNERS

Intern hebben we natuurlijk nauw contact met ouders en de medezeggenschapsraad maar ook buiten onze eigen organisatie onderhouden we goede contacten met gerelateerde organisaties.

Onze belangrijkste ketenpartners zijn:
Openbaar Onderwijs Helmond | Passend Onderwijs Helmond-Peelland | Passend Onderwijs PO Eindhoven | Lerarenopleiding de Kempel in Helmond, Hogeschool Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen | Centrum Jeugd en Gezin | Voortgezet onderwijs | Kinderopvang | Peuterspeelzalen | Gemeenten | Onderwijsinspectie

Meer informatie
OrganisatieCollege van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één lid, de voorzitter, die vormt het bevoegd gezag van de Stichting PlatOO, bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het College van Bestuur is belast met het integraal besturen van de stichting, heeft alle taken en bevoegdheden die statutair niet aan anderen zijn toegekend en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. De bestuurder draagt verder zorg voor het initiëren en ontwikkelen van strategisch beleid, voor het ontwikkelen van het imago, de kwaliteit en de profilering van de stichting PlatOO in de buitenwereld, voor afstemming met de acht gemeenten in het voedingsgebied en zorgt voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling.

Organisatieschema PlatOO

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, aan de gemeenteraad van de acht betrokken gemeenten en aan de Inspectie van het Onderwijs.

De vergaderingen van het College van Bestuur zijn in principe openbaar.

Bestuurs- en management statuut

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de stichting. Dit in aanvulling van het in de wet verankerde toezicht door de gemeenteraden van de acht betrokken gemeenten. De bestuurder legt in principe achteraf verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit op grond van een aantal concrete afspraken over doelstellingen, targets en KPI’s.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de  benoeming van een lid. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen Rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden benoemd, ten hoogste éénmaal voor een termijn van maximaal vier jaar.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden :

  • De heer F. van Engelen (voorzitter)
  • Mevrouw K. Vogel
  • De heer J. Boerenkamp
  • Mevrouw D. Heeroma
  • De heer W. van Kessel

GMR

De GMR van PlatOO is het inspraakorgaan, dat binnen de trias CvB-RvT-GMR, de belangen van de aangesloten scholen behartigd op het gebied van het bovenschoolse beleid.

WAT DOEN WIJ?

De GMR heeft een beleidscontrolerende (instemming) rol en een beleidsinitiërende (advies) rol in de besluitvorming op bestuursniveau. Dus wat de MR is op schoolniveau, is de GMR op het niveau van de bestuurder. Concreet houdt dit in dat we met het bestuur overleggen over algemene zaken en daarbij gebruik maken van onze adviserende rol. We kunnen standpunten innemen over actuele zaken en die standpunten worden meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. Door het geven van gevraagd- en ongevraagd advies leveren we een bijdrage aan het bestuursbeleid. De GMR ontwikkelt niet zelf beleid maar kan door een (on)gevraagd advies wel met suggesties komen en aan het bestuur vragen op dit punt beleid te ontwikkelen. We houden ons hierbij natuurlijk aan de bepalingen van ons huishoudelijk reglement.

HOE DOEN WE DAT?

We hebben een aantal uitgangspunten om een goede samenwerking met alle partijen te borgen:

  • Alle belanghebbende partijen (MR’en en personeelsvertegenwoordiging op bestuurskantoor) voelen zich vertegenwoordigd in de GMR
  • We onderhouden met onze partners (MR’en, CvB en RvT) een gelijkwaardige relatie
  • We hechten waarde aan standpunten van alle partijen en zijn ons terdege bewust van ieders bevoegdheden
  • We zijn als GMR laagdrempelig bereikbaar voor alle betrokkenen
  • De GMR stelt zichzelf de opdracht deze uitgangspunten te bewaken!

Klik hier voor het reglement van de GMR [pdf 0,3Mb]

De GMR vergadert vijf tot zeven keer per jaar. In de jaarkalender kun je de data vinden. De vergaderingen zijn openbaar, iedereen is van harte welkom. Na iedere vergadering is het vastgestelde verslag hieronder terug te vinden.

 

De volgende bijeenkomst van de GMR is op 28 februari 2024 om 19:30

Locatie: OBS ’t Schrijverke in Mierlo – locatie Centrum

LEDEN

De scholen zijn verdeeld in vijf clusters. Ieder cluster wordt vertegenwoordigt door een duo ouder- personeelslid. Zij worden verkozen door de medezeggenschapsraden en zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen het cluster.

Cluster Son en Breugel (Buitenstebinnen, De Ruimte)
Personeel           Rob v/d Laarschot
Ouder                 Sharona de Wildt/ vacature

Cluster Nuenen & Geldrop-Mierlo (Het Mooiste Blauw, ‘t Schrijverke, De Rietpluim)
Personeel           Saskia Hotterbeekx
Ouder                 Niek Engbers

Cluster Asten & Someren (De Horizon, Kleurrijk, De Ranonkel)
Personeel           Mirjam van den Bogaert
Ouder                 Guus van Houts

Cluster Gemert-Bakel & Laarbeek (‘t Einder, Driehoek, De Kleine Kapitein, Het Klokhuis)
Personeel           Jeroen Emonds
Ouder                 Sharona de Wildt/ vacature

Cluster Deurne & Helmond (De Bron, De Hasselbraam en bestuurskantoor)
Personeel           Monique Cortooms
Ouder                 Anke Schuurmans

De GMR is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Ellen Verstappen

Vertrouwenspersonen

Voor personeelsleden en ouders:
Marleen Everhardus
tel: 06 1615 52 79
E-mail: marleen@everhardus.eu

Voor personeelsleden:
Sabrine Russo (Durescom)
Tel: 033-200 3230
Mobiel: 06-139 65 227
E-mail: sabrine.russo@durescom.nl

PlatOO heeft een klachtenregeling.

Functionaris Gegevensbescherming

Pascal Marcelis
Tel: 0492-792401
E-mail: fg@platoo.nl