OBS 't Einder

Schoolgegevens

Aantal leerlingen: 265 (per 1 oktober 2019)

Op ’t Einder kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en zij mogen zichzelf zijn. Er is veel aandacht voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers. We zijn alert op pestgedrag en nemen adequate maatregelen als we dit signaleren. We belonen positief gedrag en zien het maken van fouten als aanleiding om te leren.

Sinds 1990 zijn we gehuisvest in een ruim opgezet gebouw dat aan alle kanten openheid uitstraalt. Een gebouw met veel ruimte, doorkijkjes, licht en mogelijkheden. ’t Einder heeft dertien klaslokalen, een speelzaal, een centrale aula, een mediatheek, bibliotheek, diverse werkruimtes en een personeelsruimte. ‘Het is echt een school waar je je welkom voelt.’
Er is in de omgeving van de school – en daarmee ook de wijk waarin onze kinderen wonen – veel ruimte om te spelen.

Uitgangspunten
‘t Einder is een openbare basisschool waar iedereen welkom is. ’t Einder is toegankelijk voor elk kind en zijn of haar ouders, ongeacht huidskleur, taal, geloofsovertuiging, culturele achtergrond of mogelijkheden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de actuele gebeurtenissen in onze samenleving. Als openbare school geven we sámen met ouders, kinderen en leerkrachten vorm aan ons onderwijs.

De onderstaande kernwaarden zijn leidend voor de keuzes die wij als school – samen met ouders en kinderen – maken en zijn als zodanig ook herkenbaar in de totale organisatie.

Welbevinden
Je welkom en veilig voelen en zorgen voor een goede afstemming tussen leren, spelen en samenwerken. Veiligheid is hier een voorwaarde voor. Omdat wij het als school belangrijk vinden om kinderen te laten participeren in het meedenken, meepraten en meebeslissen betreffende het veilige schoolklimaat is er vanuit de werkgroep veilige school de kinderklankbordgroep in het leven geroepen.

Betrokkenheid
Betrokkenheid van iedere leerling en aandacht voor iedere leerling als het gaat om zorg en begeleiding. Betekenisvol leren in een rijke leeromgeving is hierbij leidend.

Samenwerken
Met leerlingen, ouders/verzorgers, personeelsleden en ook met kern- en ketenpartners samenwerken om op die manier optimale ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren.

Eigenaarschap
Leerlingen worden zelfstandig en durven meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces waar zij eigenaar van zijn. Kinderen kunnen zo meer richting geven aan hun eigen leerproces en leren daardoor beter. Hun eigen talenten worden daarbij zo goed mogelijk benut.

Talentontwikkeling
Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust, soms geven ze zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Kinderen moeten bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat èlk talent of kwaliteit even belangrijk is.
Aandacht voor talentontwikkeling vinden wij belangrijk omdat het een investering is voor de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan zijn/haar talent ontwikkelen. Onze school ziet het als een uitdaging steeds meer het accent te leggen op de talenten van onze leerlingen.

Contactgegevens

Wetering 25
5422 AN Gemert
[T] 0492-365926
[e-mail] info@obseinder.nl
[site] www.obseinder.nl

Paul Pennock
dhr. Paul PennockDirecteur

‘Welbevinden, samenwerken, eigenaarschap, betrokkenheid en talentontwikkeling… maakt leren leuk!!!’