De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Platoo is een inspraakorgaan dat bestaat uit ouders en medewerkers. De GMR behartigt de belangen van de scholen daar waar het gaat over bovenschools beleid.

Dit doet de GMR

Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, vooruitzien en initiatief nemen. Standpunten en uitgangspunten van de GMR worden door het bestuur meegewogen in de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het bovenschools beleid. In de GMR gaat het over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen binnen het bevoegd gezag. Bij beleid op hoofdlijnen wordt de GMR betrokken. De GMR wordt door het bestuur voorzien van informatie. Daarnaast heeft de GMR omwille van hun rol het recht op het opvragen van informatie bij het bestuur.

De GMR heeft verschillende rollen; een controlerende, vertegenwoordigende en initiatiefrijke:

Controlerende rol

De GMR heeft een rol in het toetsen van voorgesteld beleid en het toetsen van de evaluatie van de uitvoering van het bestaande beleid. In overleg wordt gesproken over beleid dat bestuur voornemens is uit te voeren. De GMR geeft adviezen om beleidsplannen te verbeteren. Naast adviesbevoegdheden heeft de GMR in enkele gevallen instemmingsrecht.

Vertegenwoordigende rol

Medezeggenschap is het recht van belanghebbende om te spreken, om besluitvorming, in de regel voorbereid door anderen zoals bestuurders, te beïnvloeden. Het gaat hier om indirecte invloed via vertegenwoordiging.

Initiatiefrijke rol

De GMR kan het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft.

Uitgangspunten van de GMR

De GMR heeft een aantal uitgangspunten om een goede samenwerking met alle partijen te borgen:

  • Alle belanghebbende partijen (MR’en en personeelsvertegenwoordiging op het bestuurskantoor) voelen zich vertegenwoordigd in de GMR.
  • De GMR onderhoudt met haar partners (MR’en, CvB en RvT) een gelijkwaardige relatie.
  • De GMR hecht waarde aan standpunten van alle partijen en is zich bewust van ieders bevoegdheden.
  • De GMR is laagdrempelig bereikbaar voor alle betrokkenen.

Vergaderingen en verslagen

De GMR vergadert vijf tot zeven keer per jaar. In de jaarkalender kun je de data vinden. De vergaderingen zijn openbaar, iedereen is van harte welkom. Na iedere vergadering is het vastgestelde verslag hieronder terug te vinden.

De volgende bijeenkomst van de GMR is op 15 mei | aanvang 19.30 uur. Locatie volgt.

Leden van de GMR

De scholen zijn verdeeld in vijf clusters. Ieder cluster wordt vertegenwoordigt door een duo dat bestaat uit een ouder- en personeelslid. Zij worden verkozen door de medezeggenschapsraden en zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen het cluster.

 

Cluster Son en Breugel (Buitenstebinnen, De Ruimte)

Personeel        Rob v.d. Laarschot
Ouder             Sharona de Wildt/vacature

 

Cluster Nuenen & Geldrop-Mierlo (Het Mooiste Blauw, ‘t Schrijverke, De Rietpluim)

Personeel        Saskia Hotterbeekx
Ouder             Niek Engbers

Cluster Deurne & Helmond (De Bron, De Hasselbraam en bestuurskantoor)

Personeel        Monique Cortooms
Ouder             Anke Schuurmans

Cluster Asten & Someren (De Horizon, Kleurrijk, De Ranonkel)

Personeel        Mirjam van den Bogaert
Ouder             Guus van Houts

 

Cluster Gemert-Bakel & Laarbeek (‘t Einder, Driehoek, De Kleine Kapitein, Het Klokhuis)

Personeel        Jeroen Emonds
Ouder             Sharona de Wildt/vacature

Contact

De GMR is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Ellen Verstappen.