College van Bestuur

Het College van Bestuur van Platoo bestaat uit één lid, de voorzitter. Haar naam is Sultan Solak-Bilici.

Het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie, is eindverantwoordelijk voor het realiseren van gestelde doelen en zorgt voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid. Een uitgebreide omschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder en de directeuren is vastgelegd in het managementstatuut.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, aan de gemeenteraad van de acht betrokken gemeenten en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de aan haar verbonden organisatie. Dit in aanvulling van het in de wet verankerde toezicht door de gemeenteraden van de acht betrokken gemeenten. De bestuurder legt in principe achteraf verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functies Raad van Toezicht

 • Het bewaken van de (maatschappelijke) doelstelling(en) van de stichting;
 • Het borgen van de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
 • Het controleren of het College van Bestuur handelt naar, in en vanuit, het belang van de stichting;
 • Het vragen om verantwoording door het College van Bestuur;
 • Het toezien op correcte aanwending van de middelen;
 • Het bevorderen dat het College van Bestuur voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden :

 • De heer F. van Engelen (voorzitter)
 • Mevrouw K. Vogel
 • De heer J. Boerenkamp
 • Mevrouw D. Heeroma
 • De heer W. van Kessel

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de  benoeming van een lid. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Leden die aftreden mogen eenmaal opnieuw benoemd worden voor een termijn van maximaal vier jaar.