Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijsOver PlatOO

Stichting PlatOO, openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs staat voor versterking van het onderwijskundig en pedagogisch klimaat van haar scholen.

Passie Prestatie PlatOO

We werken met passie aan de ontwikkeling van onze kinderen en willen prestaties neerzetten. We weten wat we willen en daar gaan we voor. Het gaat hier om meer dan alleen verhoging van leerprestaties. We vinden het bij PlatOO normaal dat we net een stapje extra vragen van elkaar, van collega’s, van kinderen en van ouders. Net dát stapje extra, dat is onze tweede natuur.

Wij zijn een professionele organisatie gericht op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan de kinderen. We zijn pro-actief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. Zo vinden wij een optimale ICT-infrastructuur heel belangrijk. Voor goed onderwijs investeren we ook graag in de kracht van de leraar. Wij geven leraren de professionele ruimte om hun kennis en vaardigheden in te zetten op school- en/of organisatieniveau. Daarnaast stimuleren wij kennisdeling en creëren we mogelijkheden voor leraren om zich verder te ontwikkelen.

De visie en missie van PlatOO is gebouwd op pijlers. Hierin is verwoord waar wij voor staan. Het gaat om pluriformiteit, respect, ontwikkeling, samenwerken, professioneel en eigentijds zijn begrippen die hierin nadrukkelijk naar voren komen.

Bijzondere aandachtExcellentiebrigade

PlatOO streeft naar een positieve en open cultuur rondom (hoog)begaafdheid. Sinds 2009 is ervoor gekozen om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te integreren binnen de reguliere basisschool. De scholen van PlatOO werken met een uniek leerarrangement dat wordt gedragen door specialisten en een gestructureerd aanbod realiseert voor (hoog)begaafde leerlingen. Met dit arrangement slagen alle scholen erin om cognitief begaafde leerlingen op (en deels vanuit) de eigen school voldoende uitdaging te bieden. Het arrangement voorziet in verdieping, verbreding en uitbreiding. 

Exclentiebrigade

Experts op het gebied van hoogbegaafdheid werken samen in de Excellentiebrigade en het LeerNetWerk.
Deelnemers zijn Brigadiers (vormen de Brigade), coördinatoren (hoog)begaafdheid (op elke PlatOO school) en projectleiders excellentie.

De Brigade bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die hun expertise inzetten op de 15 scholen van PlatOO en onderwijs verzorgen aan (hoog)begaafde leerlingen in een bovenschools arrangement: de PlatOOklas.
Met het onderwijs in de PlatOOklas streven we de volgende doelen na:
-contact met gelijkgestemden
-leren leren (executieve functies en specifieke leerstrategieën)
-leren plannen en organiseren (projectmatig werken en huiswerk)
-leren leven (psycho educatie)
-werken aan persoonlijke leerdoelen om de eigenaarschap van leerlingen te stimuleren

De Brigade ondersteunt, coacht en begeleidt de 15 scholen en verzorgt er scholingsmomenten. Elke school heeft samen met de Brigade een plan van aanpak opgesteld waarin duidelijk beschreven is waar de speerpunten voor de betreffende school liggen en wie daarbij betrokken zijn.

Het LeerNetWerk (LNW) excellentie wordt gevormd door de coördinatoren (hoog)begaafdheid van alle PlatOO scholen en de Brigadiers. Hiermee is het een bestuursbreed netwerk. Het LNW zorgt voor vergroting van kennis en kunde van de leerkrachten op de scholen. In het LNW vindt afstemming plaats, worden good practices en kennis gedeeld en er wordt beleid ontwikkeld.

Elke school heeft een coördinator (hoog)begaafdheid. De coördinator is verantwoordelijk voor een actieve uitwisseling van expertise tussen betrokken professionals. Op de eigen school is de coördinator de expert op het gebied van (hoog)begaafdheid en in staat om leerkrachten te ondersteunen, informeren, begeleiden en sturen als het gaat om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

De projectleider stuurt het onderwijsarrangement excellentie aan en geeft invulling aan effectief ambassadeurschap van de Excellentiebrigade. De projectleider is de verbindende factor tussen de Excellentiebrigade en de verschillende partners, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Inmiddels heeft de Excellentiebrigade een flink netwerk opgebouwd. Zo participeren de projectleider en een van de brigadiers in onderzoekswerkplaats POINT040.

Bij vragen over de excellentiebrigade kunt u contact opnemen met de projectleider Sandra Swinkels. Haar mailadres is excellentiebrigade@platoo.nl

Onderwijs voor kinderen met DownsyndroomDown-inclusive

Down up

Ook kinderen met het Downsyndroom zijn van harte welkom op de scholen van PlatOO. Zo wil PlatOO voor kinderen met het Downsyndroom de sociale interactie met andere kinderen stimuleren en tegelijkertijd andere kinderen leren omgaan met kinderen met een handicap. Met behulp van passend onderwijs leren we schoolse vaardigheden aan die het leven van mensen met Downsyndroom verrijken en hen zelfstandiger maken.

Een van onze doelen is het vergroten van onze kennis en deze kennis overdraagbaar te maken voor anderen. Een groep van leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers, orthopedagogen en directeuren van PlatOO en OBS Helmond hun kennis en ervaring met kinderen met het Syndroom van Down gedeeld en vergroot. Eén van de resultaten is het handboek ‘Kinderen met Down Syndroom op de basisschool’ [Pdf, 20Mb]. Het kan eenieder helpen die aan de vooravond staat van het toelaten van en/of het werken met een kind met Syndroom van Down in de reguliere klas.

Dit handboek is tot stand gekomen dankzij het PlatOOlab, waarin het projectplan Down Inclusive is opgenomen. Wij zijn na een jaar veel kennis en ervaring rijker en genieten nog elke dag van de (sociale) rijkdom die deze kinderen in onze scholen brengen.

Onderwijs en ICTKerngroep ICT

Modern onderwijs vraagt om een gedegen aanpak van ICT. In nauw overleg met directeuren en leraren heeft PlatOO daarom een visie opgesteld op ICT in relatie tot onderwijs. De aanpak van de visie is in een beleidsplan vastgelegd voor 2020-2025. Klik hier om het plan te downloaden.