Klachtenregeling

Binnen PlatOO bestaat er een klachtenregeling die in samenwerking met de GMR tot stand is gekomen. Deze klachtenregeling is in te zien op de scholen. Als er een aanleiding is om een klacht bespreekbaar te maken en dat lukt niet intern via school dan verzoeken wij u contact op te nemen met het College van Bestuur, telefoon 0492-392112.

Er zijn twee externe vertrouwenspersonen verbonden aan PlatOO:

Voor personeelsleden en ouders:
Paul Scheeren
tel. 06-10170466
mailadres paulscheeren@live.nl

Voor personeelsleden:
Nancy Loomans, Human Capital Cre
tel. 06-18477625
mailadres n.loomans@humancapitalcare.nl

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is van belang als u te maken heeft met ongewenste omgangsvormen op het werk. Ongewenste omgangsvormen zijn onder te verdelen in vier categorieën, te weten pesten c.q. onheuse bejegening, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld. De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg indien u zich tot hem/haar wendt als u te maken heeft met bovengenoemde problematiek. Hij/zij kan in de eerste plaats een luisterend oor bieden, u kunt uw verhaal in vertrouwen kwijt, dit wordt niet besproken met derden, tenzij u dit wilt. Hij/zij  kan adviseren over hoe om te gaan met hetgeen u is overkomen. Hij/zij kan adviseren over iemand die eventueel kan bemiddelen. Hij/zij kan adviseren over iemand die corrigerend kan optreden. En in ernstige gevallen kan de vertrouwenspersoon u helpen om een formele klacht in te dienen.

Het spreekt voor zich dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft en derhalve geen actie zal ondernemen zonder uw toestemming.

Wordt uw werkgever op de hoogte gebracht van een gesprek? Nee; uw werkgever ontvangt wel een factuur, maar deze is volledig geanonimiseerd!

Onderwijsinspectie

Inspectie van het onderwijs
Inspecteur mevrouw Timmerman
Postbus 88
5000 AB Tilburg
tel. 088-6696060